Tematyka

W ramach konferencji chcielibyśmy przybliżyć następujące grupy tematów i związanych z nimi zagadnień szczegółowych:

I. Prekursorzy Polskiego Czerwonego Krzyża: działalność organizacji czerwonokrzyskich i humanitarnych na ziemiach polskich pod zaborami i w czasie I wojny światowej, m.in:

 • Działalność organizacji czerwonokrzyskich na terenie Galicji: Samarytanin Polski, Krajowe Towarzystwo Dam i Kawalerów Czerwonego Krzyża dla Galicji, Galicyjski Czerwony Krzyż i inne.
 • Działalność opiekuńcza i patriotyczna organizacji czerwonokrzyskich pod zaborami. Rola organizacji czerwonokrzyskich w podtrzymywaniu świadomości narodowej, walce z germanizacją i rusyfikacją.
 • Książę Paweł Sapieha i jego działalność w Czerwonym Krzyżu.
 • Działalność organizacji czerwonokrzyskich w czasie Wielkiej Wojny.

II. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża – powstanie i działalność w II Rzeczypospolitej m.in.

 • Powstanie Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
 • Generał Józef Haller i jego działalność czerwonokrzyska.
 • Hrabina Maria Tarnowska i jej działalność w Czerwonym Krzyżu.
 • Rozwój pielęgniarstwa w PCK, Korpus Sióstr PCK, szkoły pielęgniarek.
 • Działalność oddziałów PCK we Lwowie, Wilnie, Łucku.
 • Rola PCK w rozwoju krwiodawstwa i transfuzjologii.

III. Polski Czerwony Krzyż w czasie II wojny światowej, m.in.

 • Działalność PCK w kraju, współpraca z Radą Opiekuńczą.
 • Działalność PCK za granicą, delegatury PCK za granicą.
 • PCK a Powstanie Warszawskie.
 • Szpitale wojenne i obozowe PCK w czasie II wojny światowej.
 • Harcerska Poczta w Krakowie,
 • Działalność Biura Informacji i Poszukiwań PCK.
 • Rola PCK w odkrywaniu zbrodni katyńskiej.
 • Pomoc więźniom obozów koncentracyjnych.

III. PCK po II wojnie światowej 1945-51, m.in.

 • Rola PCK w rewindykacji polskich dzieci po II wojnie światowej.
 • Pomoc repatriantom po II wojnie światowej, organizacja pociągów sanitarnych.
 • Nacjonalizacja majątku PCK.

IV. Działalność PCK w latach 1956-89 m.in.

 • Działalność w zakresie edukacji i oświaty zdrowotnej.
 • Działalność wydawnicza PCK m.in Zdrowie, Jestem, Przegląd Czerwonokrzyski, Czyn Młodzieży, Dar Krwi.
 • Rola Czerwonego Krzyża w czasie stanu wojennego.
 • Początki i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa.

V. Działalność PCK po roku 1989 i współcześnie.

VI. Pozostałe tematy przekrojowe m.in:

 • Ruch młodzieżowy w PCK na przestrzeni lat.
 • Honorowe krwiodawstwo- historia i teraźniejszość.
 • Promocja zdrowia i oświata zdrowotna na przestrzeni lat.
 • Szkolenia sanitarne i nauka pierwszej pomocy.
 • Działalność opiekuńcza PCK.
 • Szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia PCK i działalność lecznicza.
 • Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
 • Działalność Biura Informacji i Poszukiwań.
 • Polskie laureatki Medalu im. Florence Nightingale.
 • PCK w międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Zgłoszenie referatu/udziału w konferencji